Doprava zdarma od 129 €
Doprava zdarma od 129 €
Vrátenie do  30 dní
Vrátenie do 30 dní
Viac ako 17.000 produktov
Viac ako 17.000 produktov

Obchodné podmienky

PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU tennis-zone.sk

Platné od 02.01.2023.

OBSAH:

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
3. OBCHODNÉ PODMIENKY NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
4. SPÔSOBY A TERMÍNY PLATBY
5. NÁKLADY, SPÔSOBY A TERMÍN DODANIA A ODBERU PRODUKTU
6. POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIÍ
7. POSTUPY MIMOSÚDNEJ SŤAŽNOSTI A NÁPRAVY A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE
9. USTANOVENIA PRE PODNIKATEĽOV
10. RECENZIE PRODUKTOV
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12. VZOROVÉ FORMULÁRE

Internetový obchod www.tennis-zone.sk sa stará o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu priznáva zákon o právach spotrebiteľov. Ustanovenia zmluvy, ktoré sú pre spotrebiteľov menej výhodné ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov, sú neplatné a namiesto nich sa uplatňujú ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov. Ustanovenia týchto obchodných podmienok preto nemajú za cieľ vylučovať alebo obmedzovať akékoľvek práva spotrebiteľa podľa kogentných právnych ustanovení a akékoľvek pochybnosti, ktoré môžete mať, by mali byť vysvetlené v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek nesúladu ustanovenia týchto obchodných podmienok s vyššie uvedenými ustanoveniami majú tieto ustanovenia prednosť a uplatňujú sa.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Internetový obchod dostupný na internetovej adrese www.tennis-zone.sk prevádzkuje spoločnosť STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa so sídlom vo Varšave (adresa sídla a doručovacia adresa: Al. Bohaterów Wrzesnia 12, 02-389 číslom národného súdneho registra 0000545256; registrový súd, na ktorom sú uložené záznamy spoločnosti: Okresný súd pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného súdneho registra; NIP 7010469498; REGÓN: 360859723; e-mailová adresa: [email protected] a telefónne číslo: +421 905 303 696
1.2. Tieto obchodné podmienky sú určené tak spotrebiteľom, ako aj podnikateľom využívajúcim Internetový obchod, pokiaľ nie je v pravidlách stanovené inak, a sú určené iba spotrebiteľom alebo podnikateľom.
1.3. Správcom osobných údajov spracovávaných v Internetovom obchode v súvislosti s implementáciou ustanovení týchto pravidiel je Predávajúci. Osobné údaje sú spracovávané na účely, počas a na základe dôvodov a zásad uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na webových stránkach internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú najmä pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode, vrátane základu, účelov a doby spracovania osobných údajov a práv subjektov údajov, ako aj informácie o použití súborov cookie a analytických nástrojov v Internetovom obchode. Používanie Internetového obchodu, vrátane realizácie nákupov, je dobrovoľné. Obdobne je poskytnutie osobných údajov Užívateľom služby alebo Zákazníkom dobrovoľné, s výnimkou výnimiek uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov (uzavretie zmluvy a zákonnej povinnosti Predávajúceho).
1.4. Definícia:
1.4.1. PRÍRUČNÁ BATOŽINA – všetka batožina, ktorá môže cestujúci predložiť colným orgánom pri vstupe na územie krajiny, ako aj batožinu, ktorá neskôr predloží colnému úradu, za predpokladu, že bude predložený dôkaz, že batožina bola v čase nalodenia registrovaná ako sprievodná batožina spoločnosťou zodpovednou za jej prepravu.
1.4.2. PRACOVNÝ DEŇ – jeden deň od pondelka do piatku mimo štátnych sviatkov.
1.4.3. REGISTRAČNÝ FORMULÁR – formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý vám umožní vytvoriť účet.
1.4.4. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR – Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode umožňujúci vykonať Objednávku, najmä pridaním produktov do elektronického nákupného košíka a upresnením podmienok Kúpnej zmluvy, vrátane spôsobu doručenia a platby.
1.4.5. TAX FREE FORMULÁR – dokument vystavený Predávajúcim, ktorého potvrdenie Colným úradom Európskej únie oprávňuje cestujúceho k vráteniu DPH.
1.4.6. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu av prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť; - ktorá uzavrela alebo chce uzavrieť Kúpnu zmluvu s Predávajúcim.
1.4.7. OBČIANSKY ZÁKONNÍK – Občiansky zákonník z 23. apríla 1964 r. (Zbierka zákonov 1964 č. 16, pozícia 93 v znení neskorších predpisov).
1.4.8. ÚČET – Elektronická služba, označená individuálnym menom (loginom) a heslom poskytnutým Zákazníkom, zbierka zdrojov v IT systéme Poskytovateľa služby, v ktorej sú zhromaždené údaje poskytnuté Zákazníkom a informácie o objednávkach ním zadaných v Internetovom obchode.
1.4.9. NEWSLETTER – Elektronická služba, služba elektronickej distribúcie poskytovaná Poskytovateľom služieb prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým zákazníkom, ktorí ju využívajú, automaticky opakovane dostávať od Poskytovateľa služieb vydanie newslettera obsahujúce informácie o Produktoch, novinkách a akciách v Internetovom obchode.
1.4.10. CESTOVATEĽ – fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Európskej únie.
1.4.11. PRODUKT – hnuteľný tovar dostupný v Internetovom obchode, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
1.4.12. OBCHODNÉ PODMIENKY – tieto obchodné podmienky Internetového obchodu.
1.4.13. ONLINE OBCHOD – Internetový obchod Poskytovateľa služieb dostupný na internetovej adrese: www.tennis-zone.sk
1.4.14. PREDÁVAJÚCI; POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB – STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa so sídlom vo Varšave (adresa sídla a doručovacia adresa: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) zapísaná v registri 0; registrový súd, na ktorom sú uložené záznamy spoločnosti: Okresný súd pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného súdneho registra; NIP 70100469498; REGÓN: 360859723; e-mailová adresa: [email protected].
1.4.15. KÚPNA ZMLUVA – zmluva o predaji Produktu uzavretá medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.
1.4.16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služby Zákazníkovi prostredníctvom Internetového obchodu.
1.4.17. POUŽÍVATEĽ SLUŽBY – (1) fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony av prípadoch ustanovených všeobecným právom aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť; využívajúci alebo majúci úmysel využiť Elektronickú službu.
1.4.18. ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV, zákon – zákon z 30. mája 2014 práva spotrebiteľov (Zbierka zákonov 2014 pozície 827 v znení neskorších predpisov).
1.4.19. ZÁKON O DPH – zákon z 11. júna 2004 o dani z tovarov a služieb (Zbierka zákonov 2004 č. 54, pozícia 535 v znení neskorších predpisov).
1.4.20. OBJEDNÁVKA – vyjadrenie vôle Zákazníka urobené pomocou Objednávkového formulára a smerujúce priamo k uzatvoreniu zmluvy o predaji Produktu s Predávajúcim.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
2.1. V Internetovom obchode sú k dispozícii nasledujúce Elektronické služby: Účet, Objednávkový formulár a Newsletter.
2.1.1. Účet – použitie Účtu je možné po celkom dvoch po sebe idúcich krokoch Zákazníka – (1) vyplnenie Registračného formulára, (2) kliknutie na pole „Pokračovať“. V Registračnom formulári je nutné, aby Užívateľ služby poskytol nasledujúce údaje: meno/názov firmy, adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailová adresa, telefónne číslo a heslo.
2.1.1.1. Elektronická služba Účet je poskytovaná zadarmo na dobu neurčitú. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu zmazať Účet (odstúpenie od Účtu) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: [email protected] alebo písomne na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
2.1.2. Objednávkový formulár – využívanie Objednávkového formulára začína okamihom, keď zákazník pridá prvý Produkt do elektronického nákupného košíka v Internetovom obchode. Objednávka prebehne potom, čo zákazník dokončí celkom dva po sebe idúce kroky – (1) po vyplnení Objednávkového formulára a (2) kliknutím na pole „Objednať a zaplatiť“ po vyplnení Objednávkového formulára na stránke internetového obchodu – do tej doby je možné zadané údaje nezávisle upravovať (za týmto účelom sa riaďte zobrazenými správami a informáciami dostupnými na webových stránkach internetového obchodu). V Objednávkovom formulári je nutné, aby Zákazník uviedol nasledujúce údaje týkajúce sa Zákazníka: meno/názov firmy, adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o Kúpnej zmluve: Produkt/y, množstvo Produktu(ov), miesto a spôsob dodania Produktu(ov), spôsob platby. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je ďalej nutné uviesť názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo.
2.1.2.1. Elektronická služba Objednávkový formulár je poskytovaná zadarmo a je jednorazového charakteru a je ukončená v okamihu, keď je prostredníctvom nej zadaná Objednávka, alebo keď jej prostredníctvom Zákazník vopred prestane zadávať Objednávku.
2.1.3. Newsletter – k využívaniu Newslettera dochádza po vykonaní celkom troch po sebe idúcich krokov Zákazníkom – (1) zadaním emailovej adresy, na ktorú budú zasielané vydania Newsletteru v záložke "Newsletter" viditeľné na webových stránkach Internetového obchodu, (2) kliknutím na pole " Uložiť" a potom (3) potvrdenie vášho priania prihlásiť sa k odberu Newsletteru kliknutím na potvrdzovací odkaz zaslaný na zadanú e-mailovú adresu. K odberu Newslettera sa môžete prihlásiť aj zaškrtnutím príslušného políčka pri vytváraní Účtu – vytvorením Účtu sa Zákazník stáva odberateľom Newslettera.
2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytovaná zadarmo po dobu neurčitú. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu odhlásiť odber Newslettera zaslaním riadnej žiadosti Poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: [email protected] alebo písomne na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa;
2.2. Technické požiadavky nevyhnutné pre spoluprácu s IT systémom používaným Poskytovateľom služby: (1) počítač, notebook alebo iné zariadenie s prístupom k internetu; (2) prístup k e-mailu; (3) webový prehliadač v aktuálnej verzii: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft EDGE, Opera, Google Chrome, Safari; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024x768; (5) povolenie ukladania cookies a JavaScriptu vo vašom webovom prehliadači.
2.3. Zákazník je povinný používať Internetový obchod v súlade so zákonom a dobrými mravmi s ohľadom na rešpektovanie osobných práv a autorských práv a duševného vlastníctva Poskytovateľa služieb a tretích osôb. Zákazník je povinný zadať údaje v súlade so skutočnosťou. Zákazníkovi je zakázané poskytovať nezákonný obsah.
2.4. Postup pri reklamácii Elektronických služieb je uvedený v bode 6 Pravidiel.

3. OBCHODNÉ PODMIENKY NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1. K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim dôjde potom, čo Zákazník zadá Objednávku pomocou Objednávkového formulára v Internetovom obchode v súlade s časťou 2.1.2 Podmienok.
3.2. Cena Produktu zobrazená na webových stránkach Internetového obchodu je uvedená v poľských zlotých a zahŕňa dane. Zákazník je informovaný o celkovej cene vrátane daní za Produkt, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštovné) a ďalších nákladoch, av prípade, že výšku týchto poplatkov nemožno určiť – je o povinnosti je zaplatiť Zákazník informovaný na stránkach Internetového obchodu pri zadávaní Objednávky, a to aj vtedy, keď Zákazník prejaví ochotu byť viazaný Kúpnou zmluvou.
3.3. Postup pre uzavretie Kúpnej zmluvy v Internetovom obchode pomocou Objednávkového formulára:
3.3.1. K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim dôjde po tom, čo zákazník zadá Objednávku v internetovom obchode v súlade s časťou 2.1.2. Podmienok.
3.3.2. Po zadaní Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a zároveň Objednávku akceptuje k realizácii. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na realizáciu sa vykonáva zaslaním zodpovedajúceho e-mailu na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadávaní Objednávky, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenie Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatie na realizáciu a potvrdenie uzavretia Kúpnej zmluvy. Po obdržaní vyššie uvedeného e-mailu Zákazníkom je medzi Zákazníkom a Predávajúcim uzavretá Kúpna zmluva.
3.4. Konsolidácia, zabezpečenie a sprístupnenie obsahu uzavretej Kúpnej zmluvy Zákazníkovi sa vykonáva (1) sprístupnením týchto obchodných podmienok na webovej stránke Internetového obchodu a (2) zaslaním e-mailu Zákazníkovi uvedeného v oddiele 3.3.2. Obchodných podmienok. Obsah Kúpnej zmluvy je dodatočne uložený a zabezpečený v IT systéme Internetového obchodu Predávajúceho.

4. SPÔSOBY PLATBY A TERMÍNY
4.1. Predávajúci sprístupňuje zákazníkovi nasledujúce spôsoby platby v rámci kúpnej zmluvy:
4.1.1. Bankový prevod;
4.1.2.Platba kartou alebo bankovým prevodom prostredníctvom externého platobného systému;
4.1.3. Hotovosťou alebo kartou pri osobnom odbere
4.1.4.Darčeková karta – podrobnosti sú popísané v podmienkach darčekových kariet: https://strefatenisa.com.pl/regulamin-kart-upominkowych
4.2. Termín splatnosti:
4.2.1. V prípade, že si zákazník zvolí platbu prevodom na účet, platbu darčekovou kartou, online platbu alebo platbu kartou, je povinný uhradiť platbu do 4 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.2.2.V prípade, ak si Zákazník zvolí platbu na dobierku alebo platbu v hotovosti pri osobnom odbere, je Zákazník povinný zaplatiť dobierku alebo osobne pri prevzatí.
4.3. V prípade, že Zákazník neuskutoční platbu v lehote uvedenej v bode. 4.2. obchodných podmienok má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Po uplynutí lehoty na zaplatenie zašle predávajúci zákazníkovi e-mailom vyhlásenie o odstúpení od zmluvy podľa § 492 Občianskeho zákonníka.

5. NÁKLADY, SPÔSOBY A TERMÍN DODANIA A ODBERU PRODUKTU
5.1. Dodanie Produktu je možné na území Slovenskej republiky..
5.2. Dodanie Produktu Zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve uvedené inak. Náklady na dodanie Produktu (vrátane poplatkov za dopravu, dodanie a poštovné) sú Zákazníkovi uvedené na stránkach Internetového obchodu v záložke Informácie o nákladoch na dodanie a tiež pri zadávaní Objednávky, a to aj v prípade, keď Zákazník vyjadrí svoju vôľu byť viazaný Kúpnou zmluvou.
5.3. Predávajúci poskytne Zákazníkovi nasledujúce spôsoby doručenia alebo vyzdvihnutia Produktu:
5.3.1. Zaslanie poštou, platba na dobierku.
5.3.2. Kuriér, platba na dobierku.
5.4.Predávajúci zverejní na Internetovej stránke Obchodu informáciu o počte pracovných dní potrebných na Dodanie a vybavenie objednávky.
5.5. V prípade, že si Zákazník ako formu doručenia zvolí poštovú schránku vrátane balíkomatu alebo odberné miesto, dodacou adresou je adresa miesta, ktoré si Zákazník zvolil v čase zadania objednávky.
5.6. Časový limit Produktu, ktorý má byť pripravený na vyzdvihnutie Zákazníkom – ak sa Zákazník rozhodne prevziať Produkt osobne. Tovar bude pripravený na vyzdvihnutie zákazníkom v čase uvedenom pri zadávaní objednávky. V prípade Produktov s rôznymi dátumami pripravenosti na odber je dátumom pripravenosti na odber najdlhší uvedený dátum. Zákazník bude dodatočne informovaný o pripravenosti Produktu na vyzdvihnutie Predávajúcim. Začiatok lehoty, počas ktorej je Produkt pripravený na vyzdvihnutie Zákazníkom, sa počíta takto:
5.6.1. V prípade, že si Zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, online platbou alebo kartou - odo dňa pripísania na bankový účet Predávajúceho alebo zúčtovací účet Predávajúceho.
5.6.2. V prípade, že si zákazník zvolí spôsob dobierky - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

6. POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIÍ
6.1. Tento bod 6 obchodných podmienok upravuje postup vybavovania reklamácií spoločný pre všetky reklamácie podávané predávajúcemu, najmä reklamácie produktov, kúpnej zmluvy, elektronických služieb a iné reklamácie súvisiace s prevádzkou predávajúceho alebo internetového obchodu.
6.2. Základ a rozsah zodpovednosti upravujú všeobecne platné právne predpisy, najmä Občiansky zákonník, Zákon o právach spotrebiteľov a Zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6.2.1. Podrobné ustanovenia týkajúce sa reklamácie Tovaru - hnuteľnej veci - zakúpeného Zákazníkom na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim do 31.12.2022 upravujú ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31.12. decembra 2022, najmä články 556 – 576 Občianskeho zákonníka. Tieto ustanovenia vymedzujú najmä základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Zákazníkovi, ak má predávaný Produkt fyzickú alebo právnu vadu (záruka). Predávajúci je povinný dodať Zákazníkovi bezchybný Produkt. V zmysle § 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka je vylúčená zodpovednosť Predávajúceho zo záruky za Produkt zakúpený podľa predchádzajúcej vety voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.
6.2.2. Podrobné ustanovenia týkajúce sa reklamácie Tovaru - hnuteľného tovaru (vrátane hnuteľného tovaru s digitálnymi prvkami), avšak s výnimkou hnuteľného tovaru, ktorý slúži len ako nosič digitálneho obsahu - zakúpeného Zákazníkom na základe Predajného Zmluvy uzatvorené s Predávajúcim od 1. januára 2023 sú špecifikované v ustanoveniach zákona o právach spotrebiteľov v znení účinnom od 1. januára 2023, najmä § 43a - 43g zákona o právach spotrebiteľov. Tieto ustanovenia určujú najmä základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči spotrebiteľovi v prípade, že Produkt nie je v súlade s Kúpnou zmluvou.
6.2.3.Podrobné ustanovenia týkajúce sa reklamácie Produktu - digitálneho obsahu alebo služby alebo hnuteľného tovaru, ktorý slúži len ako nosič digitálneho obsahu - zakúpeného Zákazníkom na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim k 1. januára 2023 alebo pred týmto dátumom, ak sa dodanie takéhoto Tovaru malo uskutočniť alebo sa uskutočnilo po tomto dátume, sú uvedené v ustanoveniach zákona o právach spotrebiteľov v znení účinnom od 1. januára 2023, najmä čl. 43h - 43q zákona o právach spotrebiteľov. Tieto ustanovenia určujú najmä základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči spotrebiteľovi v prípade, že Produkt nie je v súlade s Kúpnou zmluvou.
6.3. Reklamáciu môže Zákazník podať napr.
6.3.1. písomne na: al. Bohaterow Wrzesnia 12, 02-389 Warsaw, Poland;
6.3.2. v elektronickej forme e-mailom na adresu: [email protected].
6.4. Tovar je možné zaslať alebo vrátiť na základe reklamácie na adresu: ul. Graniczna 11, 05-090 Sekocin Nowy, Poland.
6.5. V popise reklamácie sa odporúča uviesť: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä povahu a dátum nezrovnalosti alebo nesúladu so zmluvou; (2) žiadosť o spôsob uvedenia reklamácie do súladu so zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od zmluvy alebo iný nárok; a (3) kontaktné údaje sťažovateľa – to uľahčí a urýchli vybavenie sťažnosti. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného popisu reklamácie.
6.6. Ak sa v priebehu vybavovania reklamácie zmenia kontaktné údaje uvedené sťažovateľom, je sťažovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu.
6.7. Sťažovateľ môže pripojiť dôkazy (napr. fotografie, dokumenty alebo Produkt) súvisiace s predmetom reklamácie. Predávajúci môže tiež požiadať sťažovateľa o poskytnutie dodatočných informácií alebo zaslanie dôkazov (napr. fotografie), ak to predávajúcemu uľahčí a urýchli prešetrenie reklamácie.
6.8. Predávajúci odpovie na reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od prijatia reklamácie.

7. POSTUPY MIMOSÚDNEJ SŤAŽNOSTI A NÁPRAVY A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
7.1. Podrobné informácie o možnosti Zákazníka využiť mimosúdne postupy vybavovania sťažností a nápravy a pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii na webových stránkach Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese: https://uokik.gov .pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.
7.2. Kontaktné miesto má aj predseda Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (telefón: 22 55 60 333, e-mail: [email protected] alebo písomný kontakt: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), ktorá má spotrebiteľom pomôcť v záležitostiach súvisiacich s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov.
7.3. Spotrebiteľ má k dispozícii nasledujúce príklady možností využitia mimosúdnych prostriedkov vybavovania sťažností a nápravy: (1) žiadosť o riešenie sporu k stálemu spotrebiteľskému rozhodcovskému súdu (viac informácií na: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žiadosť o mimosúdne riešenie sporu oblastnému inšpektorovi obchodnej inšpekcie (viac informácií na webových stránkach inšpektora príslušného podľa miesta podnikania Predávajúceho); a (3) pomoc od okresného (všeobecného) spotrebiteľského ombudsmana alebo sociálnej organizácie, medzi ktorej štatutárne úlohy patrí ochrana spotrebiteľa (napr. Federácia spotrebiteľov, Asociácia poľských spotrebiteľov). Poradenstvo je poskytované okrem iného e-mailom na [email protected] a spotrebiteľskou linkou 801 440 220 (linka otvorená vo všedné dni od 8:00 do 18:00, poplatok za pripojenie podľa operátora).
7.4 Platforma na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ODR) je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma RSO je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí chcú mimosúdne vyriešiť spor týkajúci sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE
8.1. Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu a bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov uvedených v bode
8.8 Nariadení. Na dodržanie lehoty postačí zaslanie vyjadrenia pred jej uplynutím.
Odstúpenie od zmluvy je možné urobiť napr.
8.1.1. písomne na adrese: Al. Bohaterow Wrzesnia 12, 02-389 Varšava;
8.1.2. elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: [email protected];
8.2. Vrátenie Produktu - hnuteľného majetku (vrátane hnuteľného majetku s digitálnymi prvkami) v rámci odstúpenia od zmluvy sa môže uskutočniť na adrese: ul. Graniczna 11, 05-090 Sekocin Nowy, Poland.
8.3. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je súčasťou prílohy č. 2 Zákona o právach spotrebiteľov a je dostupný aj v bode 12 Nariadení. Spotrebiteľ môže použiť formulár, nie je to však povinné.
8.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:
8.4.1. pri zmluve, ktorej plnením je, že predávajúci je povinný previesť svoje vlastnícke právo k tovaru - od prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, a v prípade zmluvy, ktorá: (1) pokrýva množstvo Produktov, ktoré sa dodávajú oddelene, v dávkach alebo po častiach – od momentu prevzatia posledného Produktu, série alebo časti alebo (2) spočíva v pravidelnom doručovaní Produktov na určitú dobu. obdobie - od prevzatia prvého Produktu;
8.4.2. pri iných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.
8.5. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzatvorenú.
8.6. Produkty – hnuteľný majetok vrátane hnuteľného majetku s digitálnymi prvkami:
8.6.1. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na doručenie Produktu – hnuteľnej veci vrátane hnuteľnej veci. položky s digitálnymi prvkami (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode). Predávajúci vykoná vrátenie platby rovnakým spôsobom platby ako spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý mu nevzniknú žiadne náklady. V prípade Produktov – hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) – ak predávajúci neponúkol, že si Produkt od spotrebiteľa vyzdvihne, môže zadržať vrátenie platieb prijatých od spotrebiteľa, kým Produkt nedostane späť alebo kým spotrebiteľ poskytne dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, čo nastane skôr.
8.6.2. V prípade Produktov - hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - je spotrebiteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy, vrátiť Produkt predávajúcemu alebo odovzdať odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na jeho vyzdvihnutie, pokiaľ Predávajúci neponúkol, že si Produkt vyzdvihne sám. Na dodržanie lehoty stačí zaslať Produkt pred uplynutím lehoty.
8.6.3. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru - hnuteľnej veci (vrátane hnuteľnej veci s digitálnymi prvkami) - v dôsledku jej použitia spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produkt.
8.7. Produkty – digitálny obsah alebo digitálne služby:
8.7.1. V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytovaní Produktu – digitálneho obsahu alebo digitálnej služby – odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy Predávajúci nesmie použiť žiadny iný obsah ako osobné údaje, ktoré mu poskytol alebo vygeneroval. spotrebiteľ počas používania Produktu – digitálneho obsahu alebo digitálnej služby – poskytovaných Predávajúcim, okrem obsahu, ktorý: (1) je užitočný iba v súvislosti s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou, ktorá bola predmetom zmluvy; (2) sa týka výlučne činnosti spotrebiteľa pri používaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytovanej Predávajúcim; (3) boli podnikateľom spojené s inými údajmi a nemožno ich od nich oddeliť alebo ich možno oddeliť len s vynaložením neprimeraného úsilia; (4) vytvoril spotrebiteľ spolu s ostatnými spotrebiteľmi, ktorí ho môžu stále používať. S výnimkou prípadov uvedených vyššie v bodoch (1) - (3) predávajúci na žiadosť spotrebiteľa sprístupní spotrebiteľovi akýkoľvek iný obsah ako osobné údaje, ktoré spotrebiteľ poskytol alebo vygeneroval počas používania digitálny obsah alebo digitálna služba poskytovaná predávajúcim. V prípade odstúpenia od zmluvy môže predávajúci spotrebiteľovi zabrániť v ďalšom využívaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, najmä tým, že spotrebiteľovi zamedzí prístup k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe alebo zablokuje užívateľský účet, čo nemá vplyv na práva spotrebiteľa uvedené v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ má právo získať digitálny obsah od predávajúceho bezplatne, bez akýchkoľvek prekážok zo strany predávajúceho, v primeranej lehote a v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte.
8.7.2. V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytovaní Produktu – digitálneho obsahu alebo digitálnej služby je spotrebiteľ povinný prestať tento digitálny obsah alebo digitálnu službu prestať používať a zdieľať s tretími osobami.
8.8. Prípadné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný znášať:
8.8.1. V prípade Produktov - hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Produktu, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode, predávajúci nie je povinný vrátiť akékoľvek dodatočné náklady.
8.8.2. V prípade Produktov – hnuteľných predmetov (vrátane hnuteľných predmetov s digitálnymi prvkami) – znáša priame náklady na vrátenie Produktu spotrebiteľ.
8.8.3. Ak ide o Produkt - službu, s plnením ktorého sa na výslovnú žiadosť spotrebiteľa začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ, ktorý uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po takejto žiadosti povinný zaplatiť za poskytnuté služby do odstúpenia od zmluvy. Výška úhrady sa vypočíta úmerne k rozsahu vykonanej služby s prihliadnutím na cenu alebo odmenu dohodnutú v zmluve. Ak je cena alebo odmena nadmerná, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota vykonanej služby.
8.9. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa nevzťahuje na spotrebiteľov v súvislosti so zmluvami:
8.9.1. (1) za poskytovanie služieb, za ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak predávajúci službu v plnom rozsahu vykonal s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby informovaný, že stratí právo odstúpiť od zmluvy po tom, čo Predávajúci vykonal službu a akceptoval tieto informácie; (2) pri ktorom cena alebo odmena závisí od výchyliek finančného trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) v ktorej je predmetom služby hnuteľná vec (vrátane hnuteľnej veci s digitálnymi prvkami) – neprefabrikovaná, vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4) v ktorej je predmetom služby hnuteľný predmet (vrátane hnuteľného predmetu s digitálnymi prvkami) – náchylný na rýchle skazenie alebo s krátkou trvanlivosťou; (5) v ktorej je predmetom služby hnuteľná vec (vrátane hnuteľnej veci s digitálnymi prvkami) - dodáva sa v zapečatenom obale, ktorý po otvorení nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol balík po doručení otvorený ; (6) v ktorej sú predmetom služby hnuteľné veci (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - ktoré sú vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne spojené s inými hnuteľnými vecami vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami; (7) v ktorej sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy a ktoré je možné dodať až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktorom Predávajúci nemá žiadnu kontrolu; (8) v ktorom spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho, aby ho navštívil za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby; ak predávajúci poskytuje ďalšie doplnkové služby, ktoré nepožaduje spotrebiteľ, alebo dodáva hnuteľné veci (vrátane hnuteľných predmetov s digitálnymi prvkami) iné ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súvislosti s dodatočným služby alebo produkty; (9) v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený; (10) na doručovanie novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom; (11) uzatvorené verejnou dražbou; (12) na poskytovanie ubytovacích služieb na iné ako bytové účely, prepravu tovaru, prenájom áut, stravovanie, služby voľného času, zábavné, športové alebo kultúrne podujatia, ak je v zmluve určený deň alebo obdobie poskytnutia služby; (13) na dodanie digitálneho obsahu nedodaného na hmotnom nosiči, za ktorý je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak predávajúci začal s plnením s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred uskutočnením plnenia informovaný o služba že stratia právo na odstúpenie od zmluvy po tom, čo predávajúci vykonal službu a prijal tieto informácie a predávajúci poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa článku 15 ods. 1 a 2 alebo článku 21 ods. zákona o právach spotrebiteľov; (14) na poskytovanie služieb, za ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu v prípadoch, keď spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho, aby ho navštívil za účelom vykonania opravy a služba už bola plne vykonaná s výslovným a predchádzajúci súhlas spotrebiteľa.
8.10. Ustanovenia tohto bodu 8 Nariadenia týkajúce sa spotrebiteľa sa vzťahujú od 1.1.2021 a na zmluvy uzatvorené od tohto dátumu aj na Poskytovateľa služby alebo Klienta, ktorý je fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá odborný charakter, vyplývajúci najmä z predmetu ňou vykonávanej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe zákona o centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.

9. USTANOVENIA PRE PODNIKATEĽOV
9.1 Tento článok 9 Obchodných podmienok a všetky ustanovenia v ňom obsiahnuté sú určené a teda záväzné len pre Zákazníka alebo Klienta, ktorý nie je spotrebiteľom, a to od 1. januára 2021 a pre zmluvy uzatvorené od tohto dátumu, ktorý nie je zároveň fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.
9.2 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa v tomto prípade môže uskutočniť bez uvedenia dôvodu a nezakladá žiadne nároky zákazníka voči predávajúcemu.
9.3 Predávajúci má právo obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane požiadavky na zaplatenie vopred v plnej výške alebo čiastočne, bez ohľadu na spôsob platby zvolený Zákazníkom a skutočnosť uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
9.4 Poskytovateľ služieb môže vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb s okamžitou účinnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním príslušného vyhlásenia Zákazníkovi.
9.5 Zodpovednosť Poskytovateľa služieb/Predávajúceho voči Zákazníkovi/Klientovi, bez ohľadu na jej právny základ, je obmedzená - v rámci jednej pohľadávky, ako aj pre všetky pohľadávky spolu - do výšky zaplatenej ceny a nákladov na dodanie podľa Kúpnej zmluvy, maximálne však do výšky tisíc PLN. Obmedzenie sumy uvedenej v predchádzajúcej vete sa vzťahuje na všetky nároky zákazníka/klienta voči poskytovateľovi služieb/predávajúcemu, a to aj v prípade, že kúpna zmluva nebola uzavretá alebo nesúvisí s kúpnou zmluvou. Poskytovateľ služieb/predajca zodpovedá príjemcovi služieb/zákazníkovi len za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá za ušlý zisk. Predávajúci tiež nezodpovedá za oneskorenie prepravy zásielky.
9.6 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim/Poskytovateľom služieb a Zákazníkom/Objednávateľom, budú predložené súdu príslušnému podľa sídla Predávajúceho/Poskytovateľa služieb.
9.7 Záručná zodpovednosť Predávajúceho za Výrobok alebo nesúlad Výrobku s Kúpnou zmluvou je vylúčená.
9.8 Predávajúci je povinný odpovedať na reklamáciu do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. RECENZIE PRODUKTOV
10.1. Predávajúci umožňuje svojim Zákazníkom vydávať a pristupovať k názorom na Produkty a Internetový obchod za podmienok uvedených v tejto časti Obchodných podmienok.
10.2. Zákazník môže vyjadriť svoj názor na produkt alebo internetový obchod pomocou formulára spätnej väzby. Tento formulár môže byť sprístupnený priamo na webovej stránke internetového obchodu (aj prostredníctvom externého widgetu) alebo môže byť sprístupnený prostredníctvom individuálneho odkazu, ktorý zákazník dostane po zakúpení na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol. Zákazník môže pri pridávaní názoru pridať aj grafické hodnotenie alebo obrázok Produktu - ak je takáto možnosť vo formulári názoru dostupná.
10.3. Stanovisko k Produktu je možné vydať len k Produktom skutočne zakúpeným v Internetovom obchode Predávajúceho a Zákazníkom, ktorý si recenzovaný Produkt zakúpil. Je zakázané uzatvárať fiktívne alebo fingované predajné zmluvy s cieľom vydať stanovisko k Produktu. Stanovisko k Internetovému obchodu môže vydať osoba, ktorá je Zákazníkom Internetového obchodu.
10.4. Pridávanie názorov Klientmi nesmie byť použité na nezákonnú činnosť, najmä na činnosť, ktorá predstavuje akt nekalej súťaže alebo činnosť porušujúcu osobnostné práva, práva duševného vlastníctva alebo iné práva Predávajúceho alebo tretích osôb. Pri pridávaní posudku je Zákazník povinný postupovať v súlade so zákonom, týmito Obchodnými podmienkami a dobrými mravmi.
10.5. Názory môžu byť sprístupnené priamo na webovej stránke Internetového obchodu (napríklad vedľa daného Produktu) alebo prostredníctvom externej služby zhromažďovania názorov, s ktorou Predávajúci spolupracuje a s ktorou je na internetovej stránke Internetového obchodu prepojený (vrátane prostredníctvom externého widgetu umiestneného na webovej stránke internetového obchodu).
10.6. Predávajúci zabezpečí, aby publikované recenzie Produktov pochádzali od jeho Zákazníkov, ktorí si daný Produkt zakúpili. Za týmto účelom predávajúci podnikne nasledujúce kroky, aby overil, že recenzie pochádzajú od jeho zákazníkov.
10.6.1. Zverejnenie stanoviska vydaného pomocou formulára dostupného priamo na webovej stránke Internetového obchodu vyžaduje predchádzajúce overenie zo strany Poskytovateľa služby. Overenie spočíva v kontrole súladu stanoviska s týmito Obchodnými podmienkami, najmä v kontrole, či osoba poskytujúca stanovisko je klientom E-shopu - v tomto prípade Predávajúci skontroluje, či táto osoba v E-shope nakúpila, a v prípade vyjadrenia k Produktu Predávajúci dodatočne skontroluje, či si táto osoba zakúpila recenzovaný Produkt. Overenie prebieha bez zbytočného odkladu.
10.6.2. Predávajúci posiela svojim zákazníkom (a to aj prostredníctvom externej služby spätnej väzby, s ktorou spolupracuje) individuálny odkaz na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri nákupe – týmto spôsobom je umožnený iba prístup k formuláru spätnej väzby zákazníkovi, ktorý si zakúpil produkt v internetovom obchode.
10.6.3. V prípade pochybností Predávajúceho alebo námietok smerovaných na Predávajúceho zo strany iných Zákazníkov alebo tretích osôb, či konkrétny názor pochádza od Zákazníka alebo či konkrétny Zákazník kúpil konkrétny Produkt, si Predávajúci vyhradzuje právo kontaktovať autora názoru, aby objasnil a potvrdil, že je skutočne zákazníkom internetového obchodu alebo si zakúpil recenzovaný produkt.
10.7. Akékoľvek pripomienky, odvolania proti overeniu stanoviska alebo námietky, či konkrétny názor pochádza od Zákazníka alebo či konkrétny Zákazník kúpil konkrétny Produkt, je možné uplatniť spôsobom analogickým reklamačnému postupu uvedenému v časti 6. Podmienky.
10.8. Predávajúci nezverejní ani nespôsobí zverejnenie inou osobou žiadne nepravdivé názory alebo odporúčania Zákazníkov a nebude skresľovať názory alebo odporúčania Zákazníkov za účelom propagácie svojich Produktov. Predávajúci poskytuje pozitívne aj negatívne hodnotenia. Predávajúci neposkytuje sponzorované recenzie.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetového obchodu sú uzatvárané v poľštine.
11.2. Zmena podmienok:
11.2.1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo vykonávať zmeny Pravidiel zo závažných dôvodov, tj: zmeny zákona; zmeny spôsobov platby a dodania – v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú implementáciu ustanovení týchto obchodných podmienok.
11.2.2. V prípade uzatvárania zmlúv kontinuálneho charakteru (napr. poskytovanie elektronickej služby – Účet) podľa týchto Podmienok, sú pre Zákazníka záväzné novelizované predpisy, pokiaľ boli zachované náležitosti uvedené v článkoch 384 a 384[1] Občianskeho zákonníka, to znamená, že Zákazník bol o zmenách riadne informovaný a zmluvu do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia nevypovedal. V prípade, že by zmenou Podmienok došlo k zavedeniu akýchkoľvek nových poplatkov alebo navýšeniu u súčasného Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, má právo od zmluvy odstúpiť.
11.2.3. V prípade uzatvárania zmlúv iného charakteru ako priebežných zmlúv (napr. kúpna zmluva) podľa týchto Podmienok nebudú zmeny Podmienok žiadnym spôsobom dotknuté práva Užívateľov služby/Zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, ktorí uzavreli zmluvu predo dňom nadobudnutia účinnosti zmien Pravidiel, najmä zmeny Podmienok neovplyvnia už zadané alebo zadávané objednávky a uzavreté, implementované alebo realizované Kúpne zmluvy.
11.3. V záležitostiach neupravených týmito Nariadeniami platia všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; zákon o elektronických službách z 18. júla 2002. (Zbierka zákonov 2002 č. 144, pozícia 1204 v znení neskorších predpisov); pre Kúpne zmluvy uzavreté do 24.12.2014 so spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o ochrane niektorých práv spotrebiteľa ao zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom zo dňa 2.3.2000. (Zbierka zákonov. 2000 č. 22, pozícia 271 v znení neskorších predpisov) a zákon o zvláštnych podmienkach spotrebiteľského predaja a novela občianskeho zákonníka z 27. júla 2002. (Zbierka zákonov 2002 č. 141, časť 1176, v znení neskorších ; pre Kúpne zmluvy uzavreté od 25. decembra 2014 so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. (Zbierka zákonov 2014 r. pozície 827 v znení neskorších predpisov); a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.

12. VZOROVÉ FORMULÁRE
12.1. Vzorový formulár pre odstúpenie (formulár na vrátenie) – STIAHNUŤ
12.2. Vzorový reklamačný formulár – STIAHNUŤ

 

Objednávate v mene spoločnosti registrovanej v EÚ, preto sa ceny vašej objednávky v našom obchode zobrazujú bez DPH. Po objednaní dostanete spolu s tovarom faktúru s 0% DPH