Doprava zdarma od 129 €
Doprava zdarma od 129 €
Vrátenie do 30 dní
Vrátenie do 30 dní
Viac ako 17.000 produktov
Viac ako 17.000 produktov

Pravidlá pre darčekové karty

PODMIENKY A PRAVIDLÁ VOUCHERA

platnosť od 01.01.2023

 

I. Definícia

1. Emitent (Vydavateľ) - Strefa Tenisa Sp. z o.o. S.K. so sídlom vo Varšave, trieda Bohaterów Września 12, 02-389 Varšava, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000545256; registrový súd, u ktorého je vedená dokumentácia spoločnosti: Obvodný súd pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, 12. obchodné oddelenie Národného súdneho registra; NIP: 7010469498; REGÓN: 360859723;

 

2. Internetový obchod - internetový obchod www.tennis-zone.kz ponúkajúci na predaj tenisové produkty a služby. Vlastníkom internetového obchodu je emitent.

 

3. Tennis Zone Voucher, ďalej len Voucher (Poukážka) - zľavový kód vo forme tlačenej karty vydaný vydavateľom držiteľovi, oprávňujúci držiteľa na jeho základe k nákupu Tovaru ponúkaného v internetovom obchode: tennis-zone.sk; vydavateľ môže každý z vydaných Voucherov individualizovať tým, že mu pridelí individuálne identifikačné číslo.

 

4. Kupujúci - osoba, ktorá kupuje poukážku od vydavateľa výmenou za prevod peňazí vydavateľovi, a tiež osoba, ktorá dostane poukážku od vydavateľa financovanú čiastkou ľubovoľne stanovenou vydavateľom v rámci propagačných a marketingových kampaní vedených vydavateľom;

 

5. Držiteľ - osoba, ktorá Poukážku použije pri nákupe tovaru v internetovom obchode na www.tennis-zone.sk;

 

6. Tovar - oblečenie, obuv, športové vybavenie, doplnky a služby ponúkané na predaj v internetovom obchode www.tennis-zone.sk, pričom za tovar sa nepovažujú Vouchery a darčekové karty.

 

II. Všeobecné podmienky

 1. Tieto podmienky stanovujú všeobecné podmienky pre používanie Voucheru držiteľom.

 2. Pravidlá sa vzťahujú na Tovar zakúpený v internetovom obchode prevádzkovanom pod doménou www.tennis-zone.sk. Pravidlá pre vrátenie Tovaru zakúpeného vo vyššie uvedenom obchode sú definované v: Prevádzkovom poriadku internetového obchodu a príslušných ustanoveniach právnych predpisov.

 3. Vydavateľ sa zaväzuje za peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho vo výške rovnajúcej sa pôvodnej nominálnej hodnote Voucheru odovzdať Kupujúcemu Voucher a prijať ho na uplatnenie v internetovom obchode www.tennis-zone.sk. Odovzdanie Voucheru Kupujúcemu môže byť vykonané iba spôsobmi prepravy ponúkanými Predávajúcim. Voucher nie je možné odovzdať výmenou za finančné prostriedky na iný Voucher. Voucher nie je možné vymeniť za hotovosť v nižšej čiastke, než je jej nominálna hodnota, čo najmä znamená, že sa na Voucher nevzťahujú žiadne akcie, zľavy, výpredaje ani iné zníženie cien. Voucher môže byť vystavený proti nasledujúcim platbám vykonaným Zákazníkom: hotovosť, platobná karta, kreditná karta alebo iná rýchla online platba.

 4. Tovar zakúpený Voucherom sa vracia v súlade so všeobecnými pravidlami.

 5.  Vrátenie peňazí za tovar zakúpený na poukaz sa vykonáva na bankový účet, ktorý zákazník uviedol, najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru.

 6. Pôvodná nominálna hodnota poukazu obdržaného výmenou za hotovosť môže byť podľa voľby kupujúceho (your country values - Eur)

 7. Voucher je možné uplatniť iba v internetovom obchode www.tennis-zone.sk.

 8. Poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť vcelku ani z časti a nie je možné ju vrátiť vydavateľovi. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že poukaz nie je uplatnený v dobe platnosti.

 9. Poukaz nie je možné stornovať ani zablokovať.

 10. Vzhľadom na to, že vouchery sú poukážky na držiteľa, je uplatnenie poukážky platnou transakciou aj v prípade, že sa držiteľ dostane k poukážke neoprávnene.

 11. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo zničenie Poukážky po jej zakúpení Kupujúcim alebo za jej neoprávnené použitie tretími osobami.

 

III. Podmienky použitia Voucheru

1. Vydavateľ prijíma na realizáciu v internetovom obchode www.tennis-zone.sk iba Vouchery, ktoré boli predložené na realizáciu v čase ich platnosti.

 

2. Držiteľ Voucheru uplatní Voucher zaplatením Tovaru z finančných prostriedkov pridelených ku kódu na Voucheri.

 

3. V internetovom obchode je možné pri platení použiť iba jeden Voucher.

 

4. V prípade, že hodnota zakúpeného Tovaru je vyššia ako aktuálna nominálna hodnota Vouchera, uhradí Držiteľ rozdiel v cene v hotovosti, platobnou kartou alebo kreditnou kartou.

 

5. Voucher možno použiť iba raz. Finančné prostriedky pridelené na Voucheri nie je možné použiť viac ako raz.

 

6. Vydavateľ má právo odmietnuť preplatenie Voucheru v prípade:

a. uplynutí doby platnosti Voucheru,

b. je Voucher poškodený do tej miery, že údaje zaznamenané na Voucheri nie je možné prečítať a správne zadať do systému.

c. nie je technicky možné Voucher spracovať (najmä pri nemožnosti získať pripojenie k informačnému systému vydavateľa), s tým, že v prípade uvedenom v písmene c. vydavateľ Voucher spracuje bezodkladne po odstránení zásahu uvedeného v tomto písmene.

 

IV. Typ Voucheru, aktivácia a nabíjanie

 1. Vouchery sú obmedzené iba na poukážky na doručiteľa.

 2. Voucher je aktivovaný, keď ju vydavateľ vydá kupujúcemu po tom, čo kupujúci zaplatí určité peňažné sumy.

 3. Voucher je platný a aktívny po dobu 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa, kedy vydavateľ vydá Voucher Kupujúcemu.

 

V. Vysporiadanie a reklamácie týkajúce sa Voucheru

 1. Pri vydaní Vouchera dostane kupujúci od Emitenta nefiškálny doklad potvrdzujúci nákup a nominálnu hodnotu kupovaného Vouchera.

 2. Prípadné reklamácie týkajúce sa použitia Voucheru v obchode Emitenta vybaví Emitent bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy Držiteľ písomne uplatnil reklamáciu.

 3. Sťažnosti je možné podávať na e-mailovú adresu [email protected]

 4. Reklamácie týkajúce sa zakúpeného Tovaru je možné podávať za všeobecných podmienok.

 

VI. Záverečné ustanovenia.

Pravidlá sú platné od 01.01.2023 do odvolania.

 

Objednávate v mene spoločnosti registrovanej v EÚ, preto sa ceny vašej objednávky v našom obchode zobrazujú bez DPH. Po objednaní dostanete spolu s tovarom faktúru s 0% DPH