Doprava zdarma od 129 €
Doprava zdarma od 129 €
Vrátenie do  30 dní
Vrátenie do 30 dní
Viac ako 17.000 produktov
Viac ako 17.000 produktov

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV INTERNETOVÉHO OBCHODU TENNIS-ZONE.SK

OBSAH:

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  2. ZÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

  3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  5. PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE

  6. PRÁVA SUBJEKTU ÔDAJOV

  7. COOKIES A ANALYTIKY V INTERNETOVOM OBCHODE

  8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov Internetového obchodu slúžia na informačné účely, čo znamená, že nie sú zdrojom záväzkov pre Užívateľov služby alebo Zákazníkov Internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú najmä pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov Správcom Internetového obchodu, vrátane základu, účelov a doby spracovania osobných údajov a práv subjektov údajov, ako aj informácie o použití súborov cookie a analytických nástrojov v Internetovom obchode.

1.2. Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom Internetového obchodu je Strefa Tenisa Spolka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa so sídlom vo Varšave (adresa sídla a doručovacia adresa: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) zapísaná v registri05; registrový súd, na ktorom sú uložené záznamy spoločnosti: Okresný súd pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného súdneho registra; NIP 70100469498; REGÓN: 360859723; e-mailová adresa: [email protected] a telefónne číslo: (+48) 22 823 37 48 - ďalej len "Správca" a ktorý je ako Poskytovateľom služieb Internetového obchodu, tak Predávajúcim.

1.3. Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov určeného Správcom: [email protected]

1.4. Osobné údaje v Internetovom obchode sú Správcom spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – ďalej len „GDPR“. Oficiálne znenie nariadenia GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.5. Používanie Internetového obchodu, vrátane realizácie nákupov, je dobrovoľné. Obdobne je poskytnutie osobných údajov Užívateľom služby alebo Zákazníkom dobrovoľné, až na dve výnimky: (1) uzavretie dohody so Správcom – neposkytnutie osobných údajov v prípadoch av rozsahu uvedenom na webových stránkach, ako aj v podmienkach Internetového obchodu a týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb so Správcom má za následok nemožnosť uzavretia tejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou a pokiaľ si subjekt údajov praje takú zmluvu so Správcom uzavrieť, je povinný požadované údaje poskytnúť. Rozsah údajov potrebných pre uzavretie zmluvy je zakaždým vopred špecifikovaný na stránkach Internetového obchodu av obchodných podmienkach Internetového obchodu; (2) Zákonné povinnosti Správcu – poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne platných právnych predpisov, ktoré ukladajú Správcovi spracovanie osobných údajov (napr. spracovanie údajov za účelom vedenia daňovej alebo účtovnej knihy) a ich neposkytnutie bude brániť Správcovi v plnení týchto povinností.

1.6. Správca venuje osobitnú starostlivosť ochrane záujmov subjektov údajov, ktorých sa osobné údaje týkajú, a najmä zodpovedá za to, že ním zhromaždené údaje sú: (1) spracovávané podľa zákona; (2) zhromažďované na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nesmú byť ďalej spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný; (3) v podstate správne a primerané vo vzťahu k účelu, na ktorý sú spracovávané; (4) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu subjektov údajov po dobu nie dlhšiu, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané, a (5) spracovávané spôsobom, ktorý zabezpečí náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, prijatím vhodných technických alebo organizačných opatrení.

1.7. S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracovania, ako aj na riziká rôznej pravdepodobnosti a závažnosti pre práva a slobody fyzických osôb, zavedie Správca vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný doložiť, že spracovanie sa vykonáva v súlade s týmto nariadením. . Tieto opatrenia budú v prípade potreby preskúmané a aktualizované. Správca prijme technické opatrenia, aby zabránil neoprávneným osobám získavať a upravovať osobné údaje prenášané elektronicky.

1.8. Všetky slová, frázy a skratky, ktoré sa objavujú v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a začínajú veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Internetový obchod, Elektronická služba), by mali byť chápané tak, ako je definované v podmienkach Internetového obchodu dostupných na webových stránkach v Internetovom obchode.

2. ZÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2.1. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje v prípadoch, keď - av rozsahu, kedy - je splnená najmenej jedna z nasledujúcich podmienok: (1) subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov; (2) spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby; (3) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje; alebo (4) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu alebo tretej strany, s výnimkou prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

2.2. Spracovanie osobných údajov Správcom vyžaduje aspoň jeden zo základov uvedených v bode 2.1 Zásad ochrany osobných údajov. Konkrétny základ spracovania osobných údajov Užívateľov služieb a Zákazníkov Internetového obchodu Správcom je uvedený v ďalšej časti Zásad ochrany osobných údajov - vo vzťahu k účelu osobných údajov.

3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

3.1. Účel, základ, doba a príjemca osobných údajov spracovávaných Správcom zakaždým vyplývajú z akcií vykonaných daným Užívateľom služby alebo Zákazníkmi v Internetovom obchode, alebo Správcom. Pokiaľ sa napríklad Zákazník rozhodne pre nákup v Internetovom obchode a zvolí osobný odber zakúpeného produktu namiesto doručenia kuriérom, budú jeho osobné údaje spracovávané za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy, ale už nebudú dostupné dopravcovi realizujúcemu zásielky menom Správca.

3.2. Správca môže uchovávať osobné údaje v rámci Internetového obchodu na nasledujúce účely, na základe a po dobu uvedenú v nasledujúcej tabuľke:

 

Účel spracovania dát

Právny základ pre spracovanie údajov

Doba uchovania údajov

Plnenie kúpnej zmluvy alebo poskytovanie zmluvy o elektronickej službe alebo konanie na žiadosť subjektu údajov pred uzavretím vyššie uvedených zmlúv

Článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR (plnenie zmluvy) – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na vykonanie krokov na žiadosť subjektu údajov pred uzavretím zmluvy.

Údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú pre uzavretie, ukončenie alebo iný spôsob ukončenia uzavretej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronickej služby.

Priamy marketing 

Článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (oprávnený záujem správcu) – spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu – starostlivosť o záujmy a pozitívny imidž správcu, jeho Internetového obchodu a smerovanie k predaju produktov.

Údaje sú uchovávané po dobu existencie oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania pohľadávok Správcu voči subjektu údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správcu. Premlčacia lehota je daná zákonom, najmä občianskym zákonníkom (základná premlčacia doba pre pohľadávky z podnikania je tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky). Správca nesmie spracovávať údaje na účely priameho marketingu, ak dotknutá osoba vznesie námietku v tejto súvislosti.

Marketing

Článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (súhlas) – subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely Správcom.

Údaje sa uchovávajú, kým subjekt údajov neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

Stanovisko zákazníka k uzavretej kúpnej zmluve

Článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (oprávnený záujem správcu) – spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu – starostlivosť o záujmy a pozitívny imidž správcu, jeho Internetového obchodu a smerovanie k predaju produktov.

Údaje sú uchovávané po dobu existencie oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania pohľadávok Správcu voči subjektu údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správcu. Premlčacia lehota je daná zákonom, najmä občianskym zákonníkom (základná premlčacia doba pre pohľadávky z podnikania je tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).

Vedenie daňového účtovníctva

Článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR vo vzťahu k článku 86 ods. 1 daňového poriadku, od 17.1.2017 (Zbierka zákonov z roku 2017 pozícia 201) – spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje.

Údaje sú uchovávané po dobu, ktorú ukladá zákon ukladajúci správcovi povinnosť viesť daňové účtovníctvo (do uplynutia premlčacej lehoty pre daňovú povinnosť, pokiaľ daňové zákony neustanovujú inak).

Zisťovanie, vymáhanie alebo obhajoba pohľadávok, ktoré môžu byť vznesené voči Správcovi

Článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (oprávnený záujem správcu) – spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu – spočívajúce v zisťovaní, uplatňovaní a obhajobe pohľadávok, ktoré správca môže vzniesť alebo ktoré môžu byť voči správcovi uplatnené.

Údaje sú uchovávané po dobu existencie oprávneného záujmu správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov, ktoré možno voči správcovi uplatniť (základná premlčacia doba pre nároky voči správcovi je šesť rokov).

Používanie webových stránok Internetového obchodu a zabezpečovanie ich správneho fungovania

Článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (oprávnený záujem správcu) – spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu – prevádzkovanie a udržiavanie webových stránok internetového obchodu.

Údaje sú uchovávané po dobu existencie oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči subjektu údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správcu. Premlčacia lehota je daná zákonom, najmä občianskym zákonníkom (základná premlčacia doba pre pohľadávky z podnikania je tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).

Vedenie štatistík a analýza návštevnosti v internetovom obchode

Článok 6 odsek 1 bod f) GDPR (oprávnený záujem správcu) – spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu – štatistiky a analýzy návštevnosti v Internetovom obchode za účelom zlepšenia fungovania Internetového obchodu a zvýšenia predaja Produktov.

Údaje sú uchovávané po dobu existencie oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči subjektu údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správcu. Premlčacia lehota je daná zákonom, najmä občianskym zákonníkom (základná premlčacia doba pre pohľadávky z podnikania je tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).

  

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

4.1. Pre správne fungovanie Internetového obchodu, vrátane realizácie uzavretých kúpnych zmlúv, je nevyhnutné, aby Správca využíval služby tretích osôb (ako je poskytovateľ softvéru, kuriér alebo spracovateľ platieb). Správca využíva iba služby takých spracovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky vykonania vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie spĺňalo požiadavky GDPR a chránilo práva subjektov údajov.

4.2. Odovzdanie údajov Správcom neprebieha v každom prípade a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov – Správca odovzdáva údaje iba v prípade, že je to nevyhnutné na účely spracovania osobných údajov a iba v rozsahu potrebnom na jeho vykonanie. Napríklad pokiaľ Zákazník využíva osobný zber, jeho údaje nebudú odovzdané dopravcovi spolupracujúcemu so Správcom.

4.3. Osobné údaje Užívateľov služieb a Zákazníkov internetového obchodu môžu byť odovzdané nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

4.3.1. dopravcovi/ špeditéri/ kuriérski sprostredkovatelia/ subjekty prevádzkujúce sklady a/alebo prepravný proces – v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využije spôsob doručenia Produktu poštou alebo kuriérom, Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka zvolenému prepravcovi, špeditérovi alebo sprostredkovateľovi vybavujúcemu zásielky pokiaľ sa zásielka uskutočňuje z externého skladu – subjektu prevádzkujúceho sklad a/alebo proces expedície – v rozsahu potrebnom na uskutočnenie dodania Produktu Zákazníkovi.

4.3.2. subjekty vybavujúce elektronické platby alebo platby kartou – v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva elektronickú platobnú metódu alebo platbu kartou, Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu vybavujúcemu vyššie uvedené platby v Internetovom obchode menom Správca v rozsahu nevyhnutnom na spracovanie platby vykonanej Zákazníkom.

4.3.3. dodávateľ prieskumného systému – v prípade Zákazníka, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu, Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu zabezpečujúcemu systém prieskumov verejnej mienky uzatváraných v Internetovom obchode v mene Správcu v rozsahu potrebnom na vyjadrenie názoru Zákazníka pomocou systému prieskumu verejnej mienky.

4.3.4. poskytovatelia služieb dodávajúci Správcovi technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi podnikania, vrátane Internetového obchodu a Elektronických služieb prostredníctvom neho poskytovaných (najmä poskytovatelia počítačového softvéru na prevádzkovanie Internetového obchodu, e-mail a hosting a poskytovateľ softvéru na správu spoločnosti a poskytovanie technickej podpory správcovi) – Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému poskytovateľovi konajúcemu v jeho mene iba v prípade av rozsahu nevyhnutnom na účel spracovania údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

4.3.5. poskytovatelia účtovných, právnych a poradenských služieb poskytujúci účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu správcovi (najmä učtáreň, advokátska kancelária alebo inkasná spoločnosť) – Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému poskytovateľovi konajúcemu v jeho mene iba v prípade av rozsahu nevyhnutnom na účel spracovania údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

 

5. PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE

5.1. GDPR vyžaduje, aby Správca informoval o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania, ako je uvedené v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR, a aspoň v týchto prípadoch o relevantných informáciách o pravidlách pre ich vykonávanie, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre subjekt údajov. S ohľadom na túto skutočnosť poskytuje Správca informácie týkajúce sa možného profilovania v tejto časti Zásad ochrany osobných údajov.

5.2. Správca môže využívať profilovanie v Internetovom obchode na účely priameho marketingu, avšak rozhodnutia prijaté Správcom na jeho základe sa netýkajú uzavretia či odmietnutia uzavretia kúpnej zmluvy ani možnosti využitia Elektronických služieb v Internetovom obchode. Dôsledkom používania profilovania v Internetovom obchode môže byť napríklad poskytnutie zľavy, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončených nákupov, podanie návrhu Produktu, ktorý môže zodpovedať záujmom alebo preferenciám osoby, alebo navrhnutie výhodnejšej podmienky oproti štandardnej ponuke Internetového obchodu. Napriek profilovaniu záleží na osobe a jej slobodnom rozhodnutí, či bude chcieť využiť takto získanú zľavu alebo lepšie podmienky a nakúpiť v Internetovom obchode.

5.3. Profilovanie v Internetovom obchode spočíva v automatickej analýze alebo predpovedaní správania osoby na webe Internetového obchodu, napr. pridaním konkrétneho Produktu do nákupného košíka, prechádzaním stránky konkrétneho Produktu v Internetovom obchode alebo analýzou predchádzajúcej histórie nákupov uskutočnených v Internetovom obchode. Podmienkou takého profilovania je, že Správca disponuje osobnými údajmi osoby, aby jej mohol zaslať napr. zľavový kód.

5.4. Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, výmaz alebo prenos – subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz („právo byť zabudnutý“) alebo obmedzenie spracovania a má právo vzniesť námietku proti spracovaniu a má právo na prenosnosť svojich osobných údajov. Podrobné podmienky pre výkon vyššie uvedených práv sú uvedené v článkoch 15-21 GDPR.

6.2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas – osoba, ktorej údaje sú Správcom spracovávané na základe udeleného súhlasu (na základe článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR), má právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

6.3. Právo podať sťažnosť dozornému úradu – osoba, ktorej údaje sú Správcom spracovávané, má právo podať sťažnosť na dozornom úrade spôsobom a postupom uvedeným v ustanoveniach GDPR a poľského práva, najmä zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je prezident Úradu pre ochranu osobných údajov.

6.4. Právo vzniesť námietku – dotknutá osoba má právo na základe jeho konkrétnej situácie kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (verejný záujem alebo výkon verejnej moci) alebo f) (oprávnený záujem správcu), vrátane profilovania podľa týchto ustanovení. Správca v takom prípade nesmie ďalej spracovávať tieto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže existenciu platných oprávnených dôvodov pre spracovanie, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvodov pre zisťovanie, uplatňovanie alebo obhajobu pohľadávok.

6.5. Právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu – pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom sa spracovanie týka takéhoto priameho marketingu.

6.6. Za účelom výkonu práv uvedených v tejto časti Zásad ochrany osobných údajov môžete kontaktovať Správcu zaslaním príslušnej správy písomne ​​alebo e-mailom na adresu Správcu uvedenú na začiatku Zásad ochrany osobných údajov alebo pomocou kontaktného formulára k dispozícii na webových stránkach Internetového obchodu.

 

7. COOKIES A ANALYTIKY V INTERNETOVOM OBCHODE

7.1. Cookies sú malé dátové súbory vo forme textu, zasielané serverom a uložené na webových stránkach návštevníka Internetového obchodu (napr. na pevnom disku počítača, notebooku alebo na pamäťovej karte smartfónu – v závislosti na tom, na akom zariadení návštevník prezerá Internetový obchod). Podrobné informácie o cookies, rovnako ako históriu ich vytvárania, nájdete tu: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .

7.2. Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú webové stránky Internetového obchodu na nasledujúce účely:

7.2.1. identifikácia Zákazníka ako prihláseného do internetového obchodu a preukázanie, že je prihlásený;

7.2.2. zapamätanie produktov pridaných do nákupného košíka za účelom zadania objednávky;

7.2.3. zapamätanie údajov z objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov Internetového obchodu;

7.2.4. prispôsobenie obsahu stránky Internetového obchodu individuálnym preferenciám Zákazníka (napr. farby, veľkosť písma, rozvrhnutie stránky) a optimalizácia využívania webových stránok Internetového obchodu;

7.2.5. vykonávanie anonymných štatistík o tom, ako používať webovú stránku Internetového obchodu;

7.2.6. remarketing, teda študovanie charakteristík správania návštevníkov Internetového obchodu anonymným analyzovaním ich aktivít (napr. opakované návštevy určitých stránok, kľúčové slová atď.) za účelom vytvorenia ich profilu a poskytovania reklám prispôsobených ich očakávaným záujmom, aj keď navštívi iné webové stránky v reklamnej sieti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd..

7.3. Väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu štandardne prijíma ukladanie cookies. Každý má možnosť upresniť podmienky používania cookies pomocou nastavenia vlastného webového prehliadača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania cookies – v druhom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie Internetového obchodu (napríklad nemusí byť možné prejsť cez Objednávkový formulár z dôvodu nezapamätania produktov v nákupnom košíku počas ďalších krokov zadávania objednávky).

7.4. Nastavenie vášho internetového prehliadača ohľadom cookies je relevantné z hľadiska vášho súhlasu s používaním cookies naším Internetovým obchodom – v súlade s predpismi je možné tento súhlas udeliť aj prostredníctvom nastavenia vášho internetového prehliadača. Ak súhlas nechcete udeliť, musíte zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača pre súbory cookie.

7.5. Podrobné informácie o zmene nastavenia súborov cookie a ich odstránení v najrozšírenejších webových prehliadačoch sú k dispozícii v sekcii Pomocníka vášho webového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge)

7.6. Správca môže v Internetovom obchode používať analytické služby Google, Universal Analytics poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) a Hotjar poskytované spoločnosťou Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Tieto služby pomáhajú Správcovi viesť štatistiky a analyzovať prevádzku v Internetovom obchode. Zhromaždené dáta sú spracovávané v rámci vyššie uvedených služieb za účelom generovania štatistík užitočných pri správe Internetového obchodu a analýze prevádzky v Internetovom obchode. Tieto dáta sú agregované. Správca prostredníctvom vyššie uvedených služieb v Internetovom obchode zhromažďuje také údaje, ako sú zdroje a prostriedky získavania návštevníkov Internetového obchodu a ich správania na webe, informácie o zariadeniach a prehliadačoch, z ktorých stránky navštevujú, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (vek, pohlavie) a záujmy.

7.7. Je možné ľahko zablokovať zdieľanie informácií o svojej aktivite na webe Internetového obchodu pomocou Google Analytics – môžete si napríklad nainštalovať doplnok prehliadača od spoločnosti Google Ireland Ltd. dostupný tu: https://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.8. Správca môže v Internetovom obchode používať službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Táto služba pomáha Správcovi merať efektivitu reklám a zisťovať, čo návštevníci Internetového obchodu robia, a tiež im zobrazovať prispôsobené reklamy. Podrobné informácie o tom, ako Facebook Pixel funguje, nájdete na nasledujúcej webovej adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.9. Správanie Facebook Pixel môžete spravovať v nastavení predvolieb pre reklamy na svojom účte Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

7.10. Správca môže používať nástroje poskytované spoločnosťou EBROS Mariusz Rosa (Zielonka, Olimpijska 27, 06-220 Zielonka, REGON 015163101, EU PL952 187 57 34) v Internetovom obchode. Tieto služby pomáhajú Správcovi automatizovať proces zákazníckych služieb v Internetovom obchode. Služba spočíva v implementácii chatovacieho pluginu umožňujúceho Zákazníkovi kontaktovať Predávajúceho v reálnom čase z webovej stránky Internetového obchodu. Ďalšie informácie o tom, ako nástroje Czater.biz fungujú, nájdete na nasledujúcej webovej adrese: https://www.chater.biz/site/privacy-policy.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vám odporúča, aby ste si po návšteve iných stránok prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené tam. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na Internetový obchod Správcu.

 

Objednávate v mene spoločnosti registrovanej v EÚ, preto sa ceny vašej objednávky v našom obchode zobrazujú bez DPH. Po objednaní dostanete spolu s tovarom faktúru s 0% DPH